யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் 36 ஆவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா..! முழு விபரம் இணைப்பு

Jaffna University of Jaffna Nothern Province
By Kanna 2 மாதங்கள் முன்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் 36 ஆவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழாவின் முதலாவது பகுதி, எதிர்வரும் ஐப்பசி மாதம் 06 ஆம், 07 ஆம், 08 ஆந் திகதிகளில், பல்கலைக் கழக உள்ளக விளையாட்டரங்கில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தப் பட்டமளிப்பு விழாவின் முதல் இரண்டு நாள்களும் தலா மூன்று அமர்வுகளும், மூன்றாம் நாள் இரண்டு அமர்வுகளுமாக எட்டு அமர்வுகளில் பட்டங்களும், தகைமைச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படவுள்ளன.

184 பட்டப்பின் தகைமை பெற்றவர்களுக்கும், 2 ஆயிரத்து 40 உள்வாரி மாணவர்களுக்கும், 153 தொலைக்கல்வி மாணவர்களுக்கும் இதன் போது பட்டங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

யாழ். பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர், தகைசார் பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் தலைமை தாங்கி, பட்டதாரிகளுக்கான பட்டங்களையும், தகைமைச் சான்றிதழ்களையும், தங்கப் பதக்கங்களையும், புலமைப் பரிசில்களையும் வழங்கவுள்ளார்.

உயர் பட்டப் படிப்புகள் பீடம், கலைப்பீடம், வணிக முகாமைத்துவ பீடம், விஞ்ஞான பீடம், விவசாய பீடம், மருத்துவ பீடம், பொறியியல் பீடம், தொழில் நுட்ப பீடம், இணைந்த சுகாதார விஞ்ஞான பீடம் மற்றும் வவுனியா வளாகத்தை (தற்போதைய வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தை)ச் சேர்ந்த வியாபாரக் கற்கைகள் பீடம், பிரயோக விஞ்ஞான பீடம், தொழில் நுட்ப பீடம் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த பட்டதாரிகளுக்கும், யாழ். பல்கலைக்கழக திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையத்தினால் வழங்கப்பட்ட தொலைக்கல்விப் பட்டங்களைப் பெறும் பட்டதாரிகளுக்கும் இந்தப் பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

உயர் பட்டப்படிப்புகள் பீடத்தைச் சேர்ந்த 184 பேர் உயர் பட்டத் தகைமைகளைப் பெறவுள்ளனர். அவர்களில் கலாநிதிப் பட்டத்தை இரண்டு (2) பேரும், முதுதத்துவமாணிப் பட்டத்தைப் பத்துப் (10) பேரும், சுற்றுச் சூழல் முகாமைத்துவத்தில் முது விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தை ஆறு (6) பேரும், வியாபார நிருவாகத்தில் முதுமாணிப் பட்டத்தை ஏழு (7) பேரும், கல்வியியலில் பட்டப்பின் டிப்ளோமா தகைமையை 157 பேரும், சுகாதார முகாமைத்துவத்தில் பட்டப்பின் டிப்ளோமா தகைமையை இரண்டு (2) பேரும் பெறவுள்ளனர்.

பட்டமளிப்பு விழாவின் முதலாம் நாள்

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் 36 ஆவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா..! முழு விபரம் இணைப்பு | 36Th General Convocation University Of Jaffna

பட்டமளிப்பு விழாவின் முதலாம் நாள் - ஐப்பசி 06 ஆம் திகதி, முற்பகல் 9.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.

முதலாம் நாள் முதலாவது அமர்வில், உள்வாரியாக, மருத்துவ பீடத்தைச் சேர்ந்த 142 பேர் மருத்துவமாணி, சத்திர சிகிச்சைமாணி பட்டத்தையும், ஒருவர் மருத்துவ விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையும், பொறியியல் பீடத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் பொறியியல் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், விஞ்ஞான பீடத்தைச் சேர்ந்த 104 பேர் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், 33 பேர் பிரயோக விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும் பெறவிருக்கின்றனர்.

முற்பகல் 11.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ள இரண்டாவது அமர்வில், வணிக முகாமைத்துவ பீடத்தில் இருந்து வணிகமாணி (சிறப்பு)ப் பட்டத்தை 89 பேரும், வணிகமாணிப் பட்டத்தை ஒருவரும் (1), வணிகமாணி (பொது)ப் பட்டத்தை ஒருவரும் (1) பெற்றுக் கொள்ளவிருக்கின்றனர்.

இவர்களுடன், விஞ்ஞான பீடத்தைச் சேர்ந்த 143 பேர் விஞ்ஞானமாணி (பொது)ப் பட்டத்தையும், 38 பேர் கணினி விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், 20 பேர் கணினி விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையும், ஒருவர் கணினி விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையும் பெறவிருக்கின்றனர்.

பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ள மூன்றாவது அமர்வில், வணிக முகாமைத்துவ பீடத்தைச் சேர்ந்த 265 பேர் வியாபார நிருவாக மாணி (சிறப்பு) பட்டத்தையும், ஏழு (7) பேர் வியாபார நிருவாக மாணி (பொது)ப் பட்டத்தையும் பெறவிருக்கின்றனர். இவர்களுடன், தொழில் நுட்ப பீடத்தைச் சேர்ந்த 21 பேர் உயிர்முறைமைத் தொழில் நுட்பமாணி (சிறப்புப்) பட்டத்தையும், ஒன்பது (9) பேர் பொறியியல் தொழில்நுட்பமாணி (சிறப்பு) பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர்.

பட்டமளிப்பு விழாவின் இரண்டாம் நாள்

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் 36 ஆவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா..! முழு விபரம் இணைப்பு | 36Th General Convocation University Of Jaffna

இரண்டாம் நாள் - ஐப்பசி 07 ஆம் திகதி, முற்பகல் 9.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.

இரண்டாம் நாள் முதலாவது அமர்வில், வவுனியா பல்கலைக் கழகத் (முன்னைய யாழ். பல்கலைக்கழ வவுனியா வளாகத்) தின் வியாபார கற்கைகள் பீடத்தைச் சேர்ந்த 38 பேர் திட்ட முகாமைத்துவத்தில் வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டத்தையும், 18 பேர் வியாபார முகாமைத்துவமாணி (பொது) பட்டத்தையும், 17 பேர் வியாபார முகாமைத்துவமாணி (சிறப்பு) பட்டத்தையும், 48 பேர் வியாபார முகாமைத்துவமாணி கணக்கீடும் நிதியும் (சிறப்பு) பட்டத்தையும், பத்துப் (10) பேர் மனித வள முகாமைத்துவத்தில் வியாபார முகாமைத்துவமாணி (சிறப்பு) பட்டத்தையும், மூன்று (3) பேர் வியாபாரப் பொருளியலில் வியாபார முகாமைத்துவமாணி (சிறப்பு) பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவிருக்கின்றனர். இவர்களுடன், கலைப்பீடத்தைச் சேர்ந்த 99 பேர் கலைமாணிப் பட்டத்தையும், 79 பேர் கலைமாணி (பொது)ப் பட்டத்தையும், 28 பேர் மொழிபெயர்ப்புக் கற்கையில் சிறப்புக் கலைமாணிப் பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர்.

முற்பகல் 11.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ள இரண்டாவது அமர்வில், வவுனியா பல்கலைக் கழகத் (முன்னைய யாழ். பல்கலைக்கழ வவுனியா வளாகத்) தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தைச் சேர்ந்த 24 பேர் தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி பட்டத்தையும், 28 பேர் விஞ்ஞானமாணி (பிரயோக கணிதமும் கணிப்பீடும் ) பட்டத்தையும், 24 பேர் சுற்றுச் சூழலியல் விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையும், 13 பேர் கணினி விஞ்ஞானத்தில் சிறப்பு விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையும், ஏழு (7) பேர் சுற்றுச் சூழலியலில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், 21 பேர் தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், தொழில்நுட்ப பீடத்தைச் சேர்ந்த நான்கு (4) பேர் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமாணிப் பட்டத்தையும் பெறவிருக்கின்றனர். இவர்களுடன் யாழ். பல்கலைக்கழகக் கலைப் பீடத்தைச் சேர்ந்த 223 பேர் சிறப்புக் கலைமாணிப் பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர்.

பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளமூன்றாவது அமர்வில், கலைப் பீடத்தைச் சேர்ந்த 143 பேர் சிறப்புக் கலைமாணிப் பட்டத்தையும், 162 பேர் கலைமாணி (பொது)ப் பட்டத்தையும், ஐந்து (5) பேர் கலைமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், எட்டுப் (8) பேர் நுண்கலைமாணிப் (சங்கீதம், நடனம் - பரதம், சித்திரமும், வடிவமைப்பும்) பட்டத்தையும் பெறவிருக்கின்றனர்.

பட்டமளிப்பு விழாவின் மூன்றாம் நாள்

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் 36 ஆவது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழா..! முழு விபரம் இணைப்பு | 36Th General Convocation University Of Jaffna

மூன்றாம் நாள் - ஐப்பசி 08 ஆம் திகதி, முற்பகல் 9.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.

மூன்றாம் நாள் முதலாவது அமர்வில், கலைப்பீடத்தைச் சேர்ந்த 46 பேர் சட்டமாணிப் பட்டத்தையும், இணைந்த சுகாதார விஞ்ஞானங்கள் பீடத்தைச் சேர்ந்த ஆறு (6) பேர் தாதியியலில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், ஏழு (7) பேர் மருந்தகவியலில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், இரண்டு (2) பேர் மருத்துவ ஆய்வு கூட விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர். இவர்களுடன், விவசாய பீடத்தைச் சேர்ந்த 95 பேர் விவசாயத்தில் விஞ்ஞானமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர்.

முற்பகல் 11.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ள இரண்டாவது அமர்வில், விஞ்ஞான பீடத்தைச் சேர்ந்த ஆறு (6) பேர் விஞ்ஞானத்தில் உயர் டிப்ளோமா தகைமைச் சான்றிதழையும், ஒருவர் (1) கணினி விஞ்ஞானத்தில் டிப்ளோமா தகைமைச் சான்றிதழையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர். அத்துடன், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையத்தில் கல்வி கற்று வெளியேறிய 49 பேர் வணிகமாணி சிறப்புப் பட்டத்தையும், 13 பேர் வணிகமாணிப் பட்டத்தையும், 83 பேர் வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டத்தையும், ஒருவர் (1) வியாபார முகாமைத்துவத்தில் உயர் டிப்ளோமா தகைமைச் சான்றிதழையும் பெற்றுக் கொள்ளவுள்ளனர்.

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

அனலைதீவு 6ம் வட்டாரம், Brampton, Canada

04 Dec, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம், வேப்பங்குளம்

18 Nov, 2021
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

முல்லைத்தீவு, வவுனியா

05 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

அளவெட்டி, London, United Kingdom

30 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

கோண்டாவில், Mississauga, Canada

02 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

புளியங்கூடல், Scarborough, Canada

03 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

அனலைதீவு 7ம் வட்டாரம், Brampton, Canada

26 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

மட்டுவில், முல்லைத்தீவு, London, United Kingdom

04 Dec, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வடலியடைப்பு, Toronto, Canada, வவுனியா

05 Dec, 2021
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு, Toronto, Canada

10 Dec, 2019
மரண அறிவித்தல்

Ipoh, Malaysia, கோண்டாவில் கிழக்கு, Vaughan, Canada

03 Dec, 2022
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வட்டுக்கோட்டை, பிரான்ஸ், France, London, United Kingdom

25 Nov, 2012
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 9ம் வட்டாரம், Middelfart, Denmark

16 Nov, 2021
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 8ம் வட்டாரம், கொழும்பு

17 Nov, 2021
மரண அறிவித்தல்

கோப்பாய் தெற்கு, Scarborough, Canada

03 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

பெரிய பரந்தன், Mississauga, Canada

03 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

மீசாலை, முரசுமோட்டை

04 Dec, 2022
4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

துன்னாலை, கிளிநொச்சி, நெதர்லாந்து, Netherlands, London End, United Kingdom

04 Dec, 2018
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கரவெட்டி கிழக்கு, London, United Kingdom

08 Dec, 2019
11ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருநெல்வேலி, Ratingen, Germany

04 Dec, 2021
37ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நீர்வேலி, கோப்பாய்

04 Dec, 1985
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கரணவாய் தெற்கு, கொழும்பு, கம்பஹா வத்தளை

04 Dec, 2020
31ம் நாள் நினைவஞ்சலியும், நன்றி நவிலலும்
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கல்முனை, வாழைச்சேனை, Markham, Canada

04 Dec, 2012
அந்தியேட்டி அழைப்பிதழும், நன்றி நவிலலும்

கைதடி தெற்கு, மீசாலை வடக்கு

05 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
மரண அறிவித்தல்

அனலைதீவு, Holland, Netherlands, Newfoundland and Labrador, Canada, Edmonton, Canada, ஜெய்ப்பூர், India, Florida, United States, மேரிலான்ட், United States, Markham, Canada

02 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

திருநெல்வேலி, நீர்வேலி

01 Dec, 2022
35ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நீர்வேலி, சாவகச்சேரி

04 Dec, 1987
மரண அறிவித்தல்
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கோண்டாவில், Montreal, Canada, Toronto, Canada

14 Dec, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
மரண அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணம், Bergen, Norway

22 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

உரும்பிராய், சென்னை, India

04 Dec, 2021
மரண அறிவித்தல்
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அராலி வடக்கு

03 Dec, 2012
4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அராலி, திருகோணமலை, ஜேர்மனி, Germany

03 Dec, 2018
மரண அறிவித்தல்

முந்தல், முன்ஸ்ரர், Germany, Mississauga, Canada, Ontario, Canada

02 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

பத்தாவத்தை, யாழ்ப்பாணம், தெல்லிப்பழை, Ilford, United Kingdom

22 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

நீர்வேலி தெற்கு, Vreden, Germany

30 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

வேலணை மேற்கு, சுருவில்

30 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

Thampalai, மகாறம்பைக்குளம்

01 Dec, 2022
மரண அறிவித்தல்

சாவகச்சேரி, Liverpool, United Kingdom

27 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

வேலணை கிழக்கு, Molde, Norway, Oslo, Norway

26 Nov, 2022